ابلاغ آیین نامه های جدید شورای پژوهشی
تاریخ : سه شنبه، 9 خرداد، 1391
موضوع : مصوبات شورای فناوری,


آیین نامه طرح تحقیقاتی کاربردی و ساخت تحت حمایت مالی و معنوی دانشگاه( به سفارش دانشگاه، صنعت و یا مراکز دولتی)

: این آیین نامه به منظور ارتقا تحقیقات کاربردی و ساخت دستگاه ها و وسایل تحت حمایت مالی و معنوی دانشگاه در سال  تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تنظیم گردیده است. منظور از حمایت مالی و معنوی دانشگاه به آن دسته طرح ها گفته می شود که هزینه های پرسنلی، خرید دستگاه و وسایل آن به عهده دانشگاه می باشد و مالکیت مادی و معنوی این طرح ها مربوط به دانشگاه کاشان است.... 

1.    طرح تحقیقاتی کاربردی و ساخت به پیشنهاد روسای دانشکده ها، پژوهشکده ها (دانشگاه کاشان)، صنایع و یا مراکز دولتی اعلام و از طریق مدیریت فن آوری و ارتباطات علمی مطرح می گردد و پس از تأیید توسط شورای فن آوری و ارتباطات علمی قابل اجرا می باشد.

تبصره 1: طرحهای تحقیقاتی کاربردی و ساخت که توسط روسای دانشکده ها و یا پژوهشکده ها و یا مدیران اجرایی و معاونتها پیشنهاد می گردد، بایستی نیاز محور باشد و در موارد آموزشی، ساخت تجهیزات پژوهشی و یا نیازهای دانشگاه باشد. در صورتیکه این طرحها نتواند نیازهای دانشگاه را تأمین نماید به مرکز رشد ارجاع می شود.

 

2.    مجری و همکاران طرح های فوق پس از فراخوان عمومی برای اعضاء هیأت علمی دانشگاه کاشان و یا در موارد خاص به پیشنهاد مدیر فن آوری و ارتباطات علمی معرفی و پس از تأیید شورای فن آوری و ارتباطات علمی انتخاب می گردد.

تبصره 2: مجری موظف به تکمیل فرم طرح های تحقیقاتی کاربردی و ساخت و  تحویل آن به مدیریت فن آوری و ارتباطات علمی می باشد.

تبصره 3: در صورتیکه برای یک طرح مجریان متعدد وجود داشته باشد فرم ها را تکمیل نموده و انتخاب مجری بر اساس توانمندیها، سوابق تحقیقاتی، هزینه های اعلام شده در فرم ها توسط شورای فن آوری و ارتباطات علمی انتخاب می گردد.

تبصره 4: در صورت نیاز، مجری به دعوت مدیریت فن آوری و ارتباطات علمی در شورای فن آوری و ارتباطات علمی شرکت و از توانایی انجام پروژه دفاع نماید.

 

3.        طرح های تحقیقاتی کاربردی و ساخت با تشخیص شورای فن آوری می تواند تا دو ناظر داشته باشد.

 

4.    سقف بودجه هر طرح فوق تا 000/000/200 ریال و هزینه پرسنلی آن تا سقف 30% کل مبلغ تعیین می گردد. موارد خاص در شورای فن آوری و ارتباطات علمی می تواند بررسی گردد.

تبصره 5: در صورت همکاری دانشجویان دکتری در این گونه طرح ها هزینه پرسنلی تا سقف 40% افزایش می یابد که 10% آن به دانشجویان دکتری تعلق می گیرد.

 

5.    سقف امتیاز هر طرح 10 امتیاز می باشد که برای پژوهانه و ترفیع به ازای هر 000/000/10 ریال 5/0 امتیاز و برای ارتقاء مطابق آئین نامه های مربوط امتیاز دهی می شود.

 

6.    پرداخت هزینه های سرمایه ای، مصرفی و پرسنلی مصوب طرح در صورت داشتن ناظر ( ناظرین ) پس از تأیید آنها و در غیر این صورت با تأئید مدیر فن آوری و ارتباطات علمی امکان پذیر است.

 

7.        خاتمه موقت طرحهای مرتبط با دانشگاه با ارائه گزارش و در صورت داشتن ناظر (ناظرین) با تأیید ایشان و واحد سفارش دهنده طرح می باشد.

تبصره 6: طرح های ساخت بایستی دفترجه کامل توضیحات کار ، نگهداری و ... با دستگاه را داشته باشند.

تبصره 7: کلیه طرح های تحقیقاتی کاربردی و ساخت بایستی حداقل در یک نمایشگاه به تایید مدیریت فن آوری و ارتباطات علمی شرکت نماید.

 

تبصره8 : تا مرحله تحویل موقت  50% اعتبارات پرسنلی قابل پرداخت می باشد و الباقی پس از یک سال و تحویل قطعی طرح با تأیید واحد سفارش دهنده از لحاظ عملکرد مناسب و کارآیی و تأیید شورای فن آوری امکانپذیر می باشد. محاسبه امتیازات طرح نیز با تحویل قطعی انجام خواهد شد.

8.        طرحها با مراکز صنعتی و یا دولتی پس از تأیید رسمی استفاده کننده و تأیید شورای فن آوری خاتمه خواهد یافت.

 

تبصره9: این طرحها نیز بایستی گزارش نهایی داشته باشد و در صورت محرمانه بودن اطلاعات آن، طرح ها در محل خاصی نگهداری و با تأیید ریاست دانشگاه برای تعیین امتیازات ارتقاء به کمیته مربوطه انتقال و  مجدداً  بایگانی خواهد شد. مدت زمان محرمانه بودن این طرحها با نظر استفاده کننده از نتایج طرح و نظر شورای فن آوری و ارتباطات علمی تعیین و پس از مدت زمان فوق روال عادی طرحهای تحقیقاتی از لحاظ کاری را خواهد داشت.

 

9.        این آیین نامه در 9 بند و 9 تبصره در تاریخ  1/3/1391 تنظیم گردیده است. و به صورت آزمایشی برای مدت دو سال قابل اجرا می باشد.

 منبع این مقاله : مدیریت فناوری و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان
http://127.0.0.1/sanat

آدرس این مطلب :

http://127.0.0.1/sanat/modules.php?name=News&file=article&sid=14&title=ابلاغ-آیین-نامه-های-جدید-شورای-پژوهشی