ورود  عضویت
پنج شنبه، 23 آذر، 1396

درباره مرکز


مدير فناوري و ارتباطات علمي

دكتر محسن بهپور

تلفن:03615912178

 

كارشناس ‍پژوهشي مديريت فناوري و ارتباطات علمي

محمد کارکنان

تلفن: 5912176 361 0

 

كارشناس مديريت فناوري و ارتباطات علمي

مصطفي محمدزاده

تلفن: 03615912178

 

hits3735بازدید